Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Digitalni trendi

Evropski projekti, ki uvajajo veriženje podatkovnih blokov za namene prehranske varnosti

Vprašanje, ki si ga že začenjajo postavljati podjetja iz sektorja prehrane in pijač je, kako jim lahko tehnologija veriženja podatkovnih blokov (blockchain tehnologija) pomaga pri reševanju problematike v zvezi s prehransko varnostjo.

S prehransko varnostjo je povezano več izzivov, med drugim

  • srečujemo se z revščino in lakoto večjega števila prebivalcev na eni strani in zavrženo hrano na drugi strani. Projekti, podprti z blockchain v kombinaciji tudi z drugo tehnologijo (npr. IoT – internet stvari) lahko omogočijo, da se npr. med transportom kontrolira hladilni sistem ali pa da se skrajša čas za transport in carinjenje (predvsem zaradi sledljivosti blaga kot tudi pravočasne in pristne oz. verificirane dokumentacije, ki je potrebna za izvozno/uvozne postopke), kar posledično zmanjšuje odpad hrane, ki nastane med daljšim transportom. Zavrženo hrano lahko zmanjšujejo npr. tudi donatorski sistemi, podprti z blockchain tehnologijo, ki bodo zmogli spremljati viške hrane ali hrane pred potekom roka in to hrano podeljevati tistim, ki si je sami ne morejo privoščiti.
  • odpoklici hrane in umiki hrane s trga ali celo zastrupitve s hrano so prepogoste. Kot primer, kako pogosti so ti odpoklici navajam spletno stran angleške agencije Food Standards Agency ali pa tudi dnevne objave na straneh ameriške agencije FDA, kjer se dnevno ažurirajo odpoklici. Iz objavljenih podatkov je razvidno, kako velik problem je to, in sicer za vse deležnike v prehranski verigi, še posebej pa za uvoznike, prodajalce in seveda predvsem za končne potrošnike. Podobne objave je možno spremljati tudi pri drugih agencijah in tudi pri številnih organizacijah za zaščito potrošnikov. Blockchain tehnologija lahko pri tem veliko pomaga. Tako obstaja več projektov, katerih cilj je zmanjšati tveganje, povezano s tem vidikom prehranske varnosti.
  • prehod na obnovljive vire energije, kjer se iščejo priložnosti v več smereh in v celotni prehranski verigi z namenom prispevati k zmanjšanju klimatskih sprememb, ki lahko močno vplivajo na prehransko varnost. Tako se npr. v proizvodnih podjetjih uvaja uporaba različnih izvorov energije, blockchain tehnologija pa preko pametnih pogodb omogoča upravljanje s temi viri. Priložnosti se iščejo tudi na strani kmetovalcev, kjer se iščejo možnosti vzporedne uporabe kmetijskih površin, ki bi hkrati omogočale tako pridelavo hrane kot tudi postavitev solarnih sistemov. Pridobljena ali porabljena energija se tudi v teh primerih lahko upravlja preko pametnih pogodb.

Evropska sredstva in projekti

 

V lanskem letu je Evropska Komisija objavila pregled financiranih projektov, ki se nanašajo na veriženje podatkovnih blokov. Iz tega je razvidno, da je bilo do februarja 2022 namenjenih 347 milijonov EUR evropskih sredstev za podporo raziskavam in inovacijam, povezanih z veriženjem podatkovnih blokov. 20,9% tega proračuna je bilo namenjenega prehranski varnosti.

 

 

Seznam vseh financiranih projektov iz naslova veriženja podatkovnih blokov je razviden iz objave Evropske Komisije. Seznam vseh evropskih tekočih in preteklih pozivov k projektnim predlogom kot tudi seznam tekočih in preteklih odobrenih projektov pa se lahko spremlja tudi na večih straneh Evropske Komisije (odvisno od posameznega evropskega programa), med drugim na portalu “funding & tender opportunities”.

V primeru, da vas posamezni primeri razvoja in testiranja posameznih blockchain rešitev podrobneje zanimajo, lahko obiščete spletne strani navednih projektov iz zgoraj omenjene objave Evropske Komisije, izpostavljam pa nekaj projektov (tudi tistih, ki na zgoraj omenjenem seznamu niso omenjeni) z namenom, da dobite boljšo predstavo o tem, kakšni projekti se razvijajo v sektorju prehrane in pijač:

Značilnosti evropskih projektov

 

Problematika v mednarodnem kontekstu

 

Za razliko od projektov, financiranih na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki financirajo individualne prijave ali prijave z zelo omejenim številom partnerjev s poudarkom na podpori posameznemu prijavitelju, pa so evropski projekti zelo kompleksni in rešujejo celovit problem nekega procesa v mednarodnem kontekstu. To tudi pomeni, da ne govorimo samo o blockhain tehnologiji. Ta je le en del celovite razvojne zgodbe, v katero je vpleteno več raznovrstnih tehnologij in seveda veliko število virov informacij in podatkov. Praktično v vseh projektih govorimo hkrati tudi o internetu stvari (IoT- Internet of Things), masovnih podatkih, umetni inteligenci in strojnem učenju, včasih tudi o robotiki, krožnem gospodarstvu in zeleni energiji.

Povedati je potrebno tudi to, da se v evropskih projektih spodbuja uporaba evropskih podatkovnih središč, ki nastajajo v okviru EU projektov in omogočajo dostop do velikega števila brezplačnih in plačljivih podatkov.

 

Partnerska struktura

 

Na poti hrane od kmeta do končnega potrošnika je veliko deležnikov, še posebej, če gre za mednarodno trgovino. To pomeni, da so v projektne konzorcije vključena privatna inovativna in razvojna ali tudi proizvodna podjetja v vlogi pilotskih partnerjev, javni sektor, nevladne organizacije, raziskovalne organizacije, morda tudi sektorska združenja oz. glede na to, da govorimo o prehranski industriji, tudi pridelovalci hrane oz. lahko tudi prehranske kooperative, ali pa tudi izobraževalne organizacije. Odvisno od posameznih projektov tudi logistični partnerji, carinski uradi, idr.

 

 

Glede na to, da so projekti kompleksni, mednarodni in s končnim ciljem priprave na tuje trge, so potrebni tudi strokovnjaki za poslovni razvoj in internacionalizacijo, marketing in prodajo, med podizvajalci se pogosto najdejo pravni strokovnjaki in strokovnjaki za intelektualno lastnino ter seveda finančni svetovalci, ki pomagajo pri finančnih projekcijah. Večji projekti imajo tudi strokovnjaka za kakovost. Projektni partnerji pa tudi zelo skrbno načrtujejo strukturo svetovalnega odbora, saj posamezni člani svetovalnega odbora lahko veliko prispevajo k razpoznavnosti projekta v strokovnih in poslovnih krogih tako v času projekta kot tudi po zaključku uradnega evropskega projekta.

Nenazadnje pa je seveda potrebno poudariti, da je odvisno od posameznega primera, kdo mora biti vključen za to, da blockchain projekt uspešno razvijemo, testiramo in implementiramo v praksi in dodatno tisti, ki lahko prinesejo dodano vrednost v smislu podpore pri vstopu na tuje trge ali katero koli drugo dodano vrednost.

 

Uporabni dodatni evropski viri

 

O posameznih tehnologijah Evropska Komisija tudi redno objavlja publikacije. Tako lahko v povezavi z veriženjem podatkovnih blokov in prehranskim sektorjem iščete publikacije na dveh povezavah Evropske Komisije:

Zaključne misli in priporočila tistim, ki se z blockchain tehnologijo še niste srečali

 

Čeprav bi si vsi želeli, da bi nove tehnološke rešitve, ki temeljijo na blockchainu, pokrile celotno prehransko verigo, to je celotno pot hrane od kmeta do končnega potrošnika, je treba povedati, da za zdaj rešitve podatkovnih blokov običajno podpirajo le en del prehranjevalne verige ali le omejeno število partnerjev v verigi in še ne celotno prehransko verigo z vsemi deležniki v prehranski verigi. Razlog je v tem, da to potovanje poteka v primeru mednarodne trgovine preko večih držav z različno zakonodajo, z različnimi deležniki, ki so na različnih tehnoloških nivojih zrelosti in imajo tudi različna bolj ali manj manjkajoča znanja za uvedbo prehranske verige, temelječo na blockchain tehnologiji.

Kot je bilo že omenjeno zgoraj, se poleg blockchain tehnologije v mednarodnih projektih uporabljajo tudi številne druge tehnologije, vse pa zahtevajo interoperabilnost med procesi znotraj in zunaj poslovnega sistema. Velikokrat tudi nova poslovna razmerja in poslovni modeli.

Blockchain projekta tudi ne morete izpeljati individualno oz. samostojno, saj je smisel blockchain projektov, da se pretok izdelkov, dokumentov in transakcij spremlja med vami in zunanjimi deležniki skozi posamezen proces.

Svetovala bi, da se seznanite s trendi in tudi s tehnologijami, ki jih vpeljujejo vaši partnerji, predvsem pa vaši večji, bolj pomembni kupci. Kajti oni bodo od vas v prihodnosti zahtevali, da prilagodite svoje poslovanje njihovim tehnološkim zahtevam. Nacionalne vlade običajno nudijo številne spodbude za tehnološke inovacije. In tu lahko začnete. Vaša naloga je, da razvijate znotraj podjetja tako informacijsko in podatkovno arkitekturo, ki omogoča interoperabilnost z zunanjimi podatkovnimi viri. Svetovala bi, da začnete čimprej uporabljati številne zunanje podatkovne vire (veliko jih je na voljo brezplačno) in umetno inteligenco ter tako obogatite svojo poslovno analitiko tudi z zunanjimi viri. Hkrati pa nadgradite svoje znanje za uporabo blockchain tehnologij ali kreirajte ustrezno ekipo notranjih in zunanjih strokovnjakov, s katerimi boste lahko razvili ustrezno digitalno strategijo. Namreč, zaradi kompleksnosti teh rešitev in medsebojnih poslovnih in podatkovnih povezav postaja očitno, da je potrebno imeti dobro digitalno strategijo in tudi dobro upravljanje s partnerskimi odnosi, ki na površje prinesejo tudi npr. vprašanja glede lastništva nad podatki in zagotavljanja privatnosti. Digitalna strategija bo potem dobra osnova, na kateri boste lahko začeli iskati ustrezne partnerje ter s katerimi boste lahko začeli razvijati in testirati nove blockchain rešitve.

 

Vsebina članka je nastajala v okviru “DLT Talents” programa pri Frankfurt School of Finance and Management – Blockchain Centre. 18-tedenski študijski program daje odlično osnovo za nadaljnje izzive v povezavi z blockchain in Web3 tehnologijami in ga zelo priporočam. Poleg “DLT Talents” programa so v ponudbi tudi drugi programi. Več na spletni strani Web3 Talents.

** Tematika, povezana s prehransko varnostjo je bila iniciirarna na osnovi povabila za aktivno sodelovanje na dogodku EU Tech Chamber – SDG Alliance, ki je potekal v  januarju 2023.